logo

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt www.animalslife.net mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).
Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

[1] VISPĀRĪGI

Projekta www.animalslife.net īstenošanu un darbību nodrošina SIA “BalticLiveCam” (reģistrācijas numurs 40103894124), turpmāk tekstā – BalticLiveCam.
Apmeklējot AnimalsLife Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

[2] MĀJAS LAPĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS RAKSTURS

Visa Mājas lapā ievietotā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. BalticLiveCam negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. BalticLiveCam ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

[3] INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. BalticLiveCam patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī BalticLiveCam ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

[4] HIPERSAITES

Ja BalticLiveCam norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par BalticLiveCam sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un BalticLiveCam neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. AnimalsLife nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

[5] SĪKDATNES

AnimalsLife Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu ierīces cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu tīmekļa vietnes apmeklētājam.
Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu ierīces cietajā diskā noteiktu laika periodu. BalticLiveCam izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.

Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties tīmekļa vietnē. Lai lietotu BalticLiveCam interneta pakalpojumus, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. BalticLiveCam izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu pilnvērtīgi izmantot Mājas lapu, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu AnimalsLife Mājas lapā vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs Mājas lapas funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas Jums būs neiespējama pilnvērtīga un pilnīga AnimalsLife Mājas lapas izmantošana.

[6] FIZISKO PERSONAS DATI / LIETOTĀJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

AnimalsLife Mājas lapas lietotāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. BalticLiveCam ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Jūsu dati, kurus Jūs ievadāt/nododat, izmantojot AnimalsLife Mājas lapu, vai kurus Jūs nododiet BalticLiveCam citādā veidā, netiek izpausti trešām personām. Dati tiek izmantoti tikai Jūsu izvēlēto pakalpojumu nodrošināšanai un gadījumos, ja to izpaušanu trešām personām pieprasa BalticLiveCam obligāti izpildāmi Latvijas Republikā saistoši normatīvie akti vai to izpaušana ir nepieciešama BalticLiveCam interešu azsardzībai.
Papildus iepriekšminētajam Jūsu dati var tikt izmantoti, lai BalticLiveCam varētu sazināties ar Jums, tai skaitā lai nosūtītu komerciāla rakstura informāciju. Ja Jūs nevēlaties saņemt komerciāla rakstura informāciju, Jūs vienmēr varat mums par to paziņot, nosūtot e-pastu.
Jums jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu Mājas lapas daļām, kur nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

[7] SAŅEMTĀS ATSAUKSMES

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par AnimalsLife Mājas lapas saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai Mājas lapas apmeklētājiem būtu ērti lietojama un saistoša. Tomēr BalticLiveCam ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku.

[8] ATBILDĪBA

Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. BalticLiveCam vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. BalticLiveCam nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja BalticLiveCam ir zinājusi par Mājas lapas vai tās satura trūkumiem.
Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Mājas lapā vai ar Mājas lapas starpniecību norādītos pakalpojumus vai produktus.

[9] MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

AnimalsLife Mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par BalticLiveCam un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. BalticLiveCam ir veikusi atbilstošas darbības, lai Mājas lapa, tajā norādītā informācija un pakalpojumi darbotos nekļūdīgi un bez pārtraukumiem. Tomēr BalticLiveCam nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Mājas lapā vai ar šīs Mājas lapas palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, vai par to, ja tā nav pieejama no BalticLiveCam neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. BalticLiveCam neapliecina un negarantē to, ka šī Mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

[10] MĀJAS LAPAS DROŠĪBA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot AnimalsLife Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstat veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību.
Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas.
BalticLiveCam ir veicis visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

[11] NOTEIKUMU GROZĪŠANA

BalticLiveCam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. BalticLiveCam neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

[12] PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN JURISDIKCIJA

Šīs Mājas lapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Mājas lapas Lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā. Strīda risināšanai tiks piemērotas Latvijas Republikā saistošās materiālo un procesuālo tiesību normas.

[13] DALĪBAS ATCELŠANA

Ja vēlaties anulēt dalību, lūdzu, nosūtiet šādu informāciju uz [email protected]:
• Jūsu kredītkartes/debetkartes četri pēdējie cipari;
• savu vārdu un uzvārdu;
• pēdējā darījuma datums.
Lūdzu, norādiet iemeslu, kādēļ vairs nevēlaties palīdzēt dzīvniekiem.
BANKAS INFORMĀCIJA
AS LPB Bank,
LAPBLV2X
N/konts LV64LAPB0000086051133

Adrese: Baldones iela 1, LV-1007, Rīga, Latvija